Guziczek – nowoczesny wymiar edukacji przedszkolnej

1. O projekcie

Projekt pt. Guziczek – nowoczesny wymiar edukacji przedszkolnej nr RPPK.09.01.00-18-0044/19 jest realizowany przez Piotra Guzika w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej.

Wartość projektu: 299 812,27 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 254 840,42 zł

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz ze środków budżetu państwa.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości wychowania przedszkolnego dla dzieci z Gminy M. Krosno i powiatu krośnieńskiego, poprzez utworzenie dodatkowych 20 miejsc (nowy oddział) w Terapeutycznym Niepublicznym Przedszkolu "Guziczek" w okresie do 31.12.2022 r.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WP 2014-2020 poprzez zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminy Krosno oraz powiatu krośnieńskiego w nowo utworzonych oddziałach wyposażonym w pomoce i infrastrukturę oraz oferującą wychowankom i ich rodzicom realizację oferty edukacyjnej wzbogaconej o dostosowane do ich potrzeb zajęcia dodatkowe. Cel główny jest spójny z celami sformułowanymi m.in. w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020, Strategii MOF Krosno. W wyniku wzrostu dostępności placówek przedszkolnych stworzona zostanie możliwość powrotu na rynek pracy osób, w szczególności kobiet, które do tej pory zaangażowane były w domową opiekę nad dziećmi, w wyniku czego przedwcześnie opuszczały regionalny rynek pracy. Promowanie godzenia życia zawodowego i prywatnego będzie stanowiło wymierny efekt realizowanego projektu.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2021 do: 31.12.2022

Grupy docelowe:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie Prawo Oświatowe. Wsparciem zostanie objętych 20 dzieci (10 K i 10 M) spełniających kryteria dostępu m.in. zamieszkujących na terenie gminy M Krosno oraz powiatu krośnieńskiego, w tym dzieci z niepełnosprawnościami sensorycznymi i fizycznymi posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność wydane przez zespół z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;
 • Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek" w Krośnie;
 • 1 nauczyciel kadry pedagogicznej zatrudnionej w OWP;

Zadania:

 • Adaptacja i wyposażenie OWP
 • Zapewnienie bieżącego funkcjonowania
 • Realizacja dodatkowych zajęć
 • Podniesienie kompetencji nauczycieli OWP

Główne produkty:

 • liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 20 os.
 • liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne – 20 os.
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 1 os.

Główne rezultaty:

 • liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu
  programu – 1 os.

 

Opłata za przedszkole w przypadku zakwalifikowania się do projektu wynosi 125 zł.

Szczegółowy harmonogram wsparcia udzielony placówce:

 •  Rodzaj wsparcia: utworzenie dodatkowych 20 miejsc wychowania przedszkolnego w Terapeutycznym Niepublicznym Przedszkolu „Guziczek” w Krośnie
 • Data udzielania wsparcia: 03.01.2022-31.12.2022
 • Godziny udzielania wsparcia: 6:30 – 17:00
 • Adres realizacji wsparcia: Krosno 38-400, ul. Lwowska 6

 

2. Rekrutacja

Kryteria dostępu (obowiązkowe):

 • Dziecko mieszka na terenie gminy miejskiej Krosno lub pow. krośnieńskiego w rozumieniu KC
 • Dziecko jest w wieku przedszkolnym (ur. w latach: 2017, 2016, 2015, 2014) oraz dzieci w wieku 3-8l, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego Kryteria dodatkowe w przypadku liczby kandydatów spełniających kryteria dostępu, przekraczającej liczbę miejsc (z uwzględnieniem zaplanowanej proporcji udziału dziewczynek i chłopców):
 • Niepełnosprawność kandydata i/lub r/o i/lub rodzeństwa – 6 pkt
 • Wielodzietność rodziny kandydata – 5 pkt
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 5 pkt
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 5 pkt.
 • Sytuacja materialna (dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej) – 5 pkt

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 16.12.2021 r.
Planowane ogłoszenie wyników odbędzie się do 31.12.2021 r.
Szczegóły pod numerem telefonu: 662 828 983

 

Do pobrania: