Projekt pt. „Nowy żłobek „Guziczek” w Krośnie i w Jaśle”

 

Zapraszam do składania kosztorysu ofertowego na przebudowę lokalu usługowego w poziomie parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na żłobek (20 dzieci) zgodnie z przedmiarem robót w ramach projektu pt.: „Nowy żłobek „Guziczek” w Krośnie i w Jaśle” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, numer projektu: RPPK.07.04.00-18-0032/18.

Kosztorys ofertowy należy złożyć pocztą elektroniczna na adres: pgguzik@gmail.com, pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (decyduje data wpływu) w siedzibie PG Piotr Guzik, ul. Lwowska 6, 38-400 Krosno w dniach od 01.02.2019 r. do 11.02.2019 r.

Przebudowa lokalu na żłobek_zapytanie

zał. 1 Przedmiar robót

 

Zapytanie ofertowe:

03 Załącznik 1 Wzór formularza ofertowego

03 Zapytanie cenowe (1)

Zapraszam do złożenia oferty cenowej (w ramach procedury rozeznania rynku) na zakup wyposażenia żłobka w Jaśle w ramach projektu pt. „Nowy żłobek „Guziczek” w Krośnie i w Jaśle” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie numer projektu: RPPK.07.04.00-18-0032/18