Guziczek – miejsce rozwoju i zabawy

Unia Europejska

Guziczek – miejsce rozwoju i zabawy

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Numer i nazwa Działania: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

Wartość projektu: 399 671,91 zł
Wkład własny Terapeutycznego Niepublicznego Przedszkola „Guziczek”: 40 000,00 zł
Wkład UE: 339 721,12 zł

Okres realizacji projektu: od: 2017-07-01 do: 2018-08-31

Cel główny projektu:

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gminie Miasto Krosno poprzez utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Terapeutycznym Niepublicznym Przedszkolu „Guziczek”, wyrównanie szans edukacyjnych i zwiększenie umiejętności społecznych min. 35 dzieci poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej Terapeutycznego Niepublicznego Przedszkola „Guziczek” o dodatkowe zajęcia i oferty kulturalnej o dodatkowe imprezy oraz stworzenie warunków do prowadzenia jak najwyższej jakości edukacji przedszkolnej w 2 oddziałach Terapeutycznego Niepublicznego Przedszkola „Guziczek” poprzez ich doposażenie w okresie od 01.07.2017 do 31.08.2018.

Grupy docelowe:

GD1. Dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie o systemie oświaty pochodzące z Gminy Miasto Krosno oraz gmin ościennych w Terapeutycznym Niepublicznym Przedszkolu „Guziczek” – 35 dzieci, w tym 20 dzieci w nowo utworzonym oddziale.

GD2. Rodzice i prawni opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie o systemie oświaty stanowiących GD1.

GD3. Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole „Guziczek”.

Najważniejsze produkty i rezultaty przewidziane do osiągnięcia:

  • Liczba nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych – 1
  • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 20
  • Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 35

 

Zadania:

  1. Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć przedszkolnych
  2. Doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt multimedialny z oprogramowaniem
  3. Wykonanie placu zabaw
  4. Organizacja zajęć przedszkolnych w ramach podstawy programowej w nowo utworzonej grupie przedszkolnej
  5. Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych
  6. Realizacja wyjazdów edukacyjnych i imprez kulturalnych